Home Blog

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು (Proven Method)

0

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ …

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸಿದಾಗ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆಯುರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾವನೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ …

 • ಏರಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
 • ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಟ್ನಿ, ವಿನೆಗರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ.

Mesothelioma Symptoms, Signs and Side Effects

0

Mesothelioma is a type of cancer in which death rate is more than 98% and area affected is the lining of the lungs and chest wall. It can also be called as Lung cancer.

Symptoms can be caused by mesothelioma, but more often they are caused by other conditions also. Still, if you have any of these problems (especially if you have been exposed to asbestos), it’s important to consult your doctor right away so the cause can be found and treated.

 Early and common Symptoms of Mesothelioma

 • Pain in the side of the chest or lower back.
 • Shortness of breath.
 • Cough.
 • Fever.
 • Excessive sweating.
 • Fatigue.
 • Weight loss (without trying).
 • Trouble swallowing (feeling like food gets stuck), etc..

 Peritoneal mesothelioma Symptoms 

 • Abdominal (belly) pain
 • Swelling or fluid in the abdomen
 • Weight loss (without trying)
 • Nausea and vomiting
 • Constipation

Pericardial Mesothelioma Symptoms

 • Difficulty breathing
 • Chest pains
 • Heart palpitations
 • Heart murmurs
 • Fever or night sweats
 • Fatigue

Pleural Mesothelioma Symptoms

 • Faint or harsh breathing
 • Dry cough or wheezing
 • Pleural effusions
 • Coughing up blood
 • Body aches
 • Blood clotting disorders
 • Chest pains
 • Shortness of breath
 • Reduced chest expansion

Testicular Mesothelioma Symptoms

 • Hydrocele (fluid in the scrotum)
 • Swollen testicles
 • Lump in scrotum
 • Testicular pain

Final stage  Symptoms

 • Dysphagia (difficulty swallowing)
 • Hemoptysis (coughing up blood)
 • Laryngeal nerve palsy (hoarseness)
 • Horner’s syndrome (nerve damage to face)
 • Hypoglycemia (low blood sugar)
 • Nerve involvement (of the arm)
 • Superior vena cava syndrome (obstruction of the vein that returns blood from the upper body to the heart)
 • Anemia

Medicines and Treatments for Mesothelioma

0

Mesothelioma is an aggressive, difficult to treat type of cancer. It is nearly impossible to cure, and yet there are many treatment options that can extend a patient’s life

Treatments depends on the stages of cancer, From surgery to chemotherapy, emerging treatments and even alternative therapies patients have options.

Common treatments for mesothelioma are:

 • Surgery
 • Chemotherapy
 • Radiation therapy

Drugs Approved for Malignant Mesothelioma

 • Alimta (Pemetrexed Disodium)
 • Pemetrexed Disodium

Best Syrups for children diarrhea(Loose Motion)

0

Loose Motion is common in all age group of children, due to intake of unhealthy food, food Poisoning and intake of street food which is unclean.

Syrups for children diarrhea(Loose Motion)

 • O2 Suspension Syrup – This syrup can taken by the children from 6 months to 12 year age group of children. This syrup gives very quick relief from loose motion in a single dose itself. Dosage should be taken according to the age of children.

 • IMODIUM A-D Syrup/capsules – This syrup can taken by the children from 2 year to 5 year age group of children and IMODIUM A-D Capsules can be taken by 6 year to 12 year of children It gives a day by day relief from diarrhea. Dosage can be taken more than 5 ml according to the age of children.

Avoid oily and Bakery food during Loose Motion and have more Butter milk and curd, it can give you some energy to your body.

After taking this syrups/capsules , if diarrhea continues more than two days please consult doctor.

 

Home Remedies for Children Diarrhea (Loose Motion)

0

Loose Motion is common in all age group of children, due to intake of unhealthy food, food Poisoning and intake of street food which is unclean.

Extract mint juice from fresh mint leaves by beating it in a blender and draining its juice. To a teaspoon of mint leaf extract add a teaspoon of honey and a teaspoon of lime juice. Mix them well and consume this mixture. Take this mixture two to three times daily for two to three days to get rid of loose motions.

Here are list of some food which may stop Loose Motion

 • hot cereals, such as oatmeal, cream of wheat, or rice porridge.
 • bananas.
 • applesauce.
 • plain white rice.
 • bread or toast.
 • boiled potatoes.
 • unseasoned crackers.
 • with all these drink plenty of water with glucose powder.

Avoid oily and Bakery food during Loose Motion and have more Butter milk and curd, it can give you some energy to your body.

After taking home remedies , if diarrhea continues more than two days please consult doctor.

 

Ayurvedic Home Remedies For Cough and Cold

0

Cough, Cold, sinus, head aches are the common health issues of us.It can be cure even without medicine in a two three days by natural home remedies.

In Ancient days there was no English medicine for a cough, cold, head ache and other silly health issues.

List Of Home Remedies for Cough and Cold…

Here are some of the natural ayurvedic Home Remedies for cough and cold which can be cured with in 1 or 2 days…

 • Ginger tea.
 • Mixture of lemon, cinnamon and honey.
 •  In half spoon of honey, add a few drop of lemon and a pinch of cinnamon.
 • Luke-warm water with salt.
 • Milk and turmeric.
 • Gargle with salt-water.
 • Honey and brandy.
 • Spiced tea.
 • Honey, lime juice and warm water.
 • Amla.
 • Ginger-tulsi mixture.
 • Flaxseeds for cold and cough.
 • Sauté garlic

For quick relief of cold and cough boil water with required amount of tulsi leaf, ginger, garlic, pepper, cardamom, cinnamon, jaggery, and pinch of salt and make a syrup  filter it and drink it when it is hot so that you will get good relief.

Best Medicine for Dry Cough(Tablets, Syrup and Antibiotics)

0

Dry Cough, Cold, sinus, head aches are the common health issues of us. it can be cure even without medicine in a two three days. sometimes it stay for a week in that time we move on to the tablets or syrups or Antibiotics on basis from how many days cough has came.

Dry cough occurs due to pollution (polluted air), unfiltered water, oil etc..

Best Syrup for Dry Cough…

Robitussin Dry Cough Forte –It contains the cough suppressant Dextromethorphan. Robitussin Dry Cough Forte provides long lasting relief for up to 8 hours from dry, irritating and hacking coughs. This proven cough suppressant relieves coughs due to minor throat and bronchial irritation as may occur with a cold.

If cough continues after taking this syrup also, then consult your doctor for better medicine.

Best Tablet for Dry Cough…

Dextromethorphan – belongs to a group of medications called antitussives (cough suppressants). This medication works by suppressing dry, hacking coughs. It is usually used for a short term to control coughing associated with the flu, a cold, or due to inhaled irritants.

Antibiotics for dry Cough…

Antibiotics are only taken when cough continues more than a week or 2 weeks.

cephalosporins, azithromycin (Zithromax) are the antibiotics used for dry cough.

Dry cough never goes easily it takes months together,so please don’t forget to take prescribed medicine regularly.

Top Most Health Problems Faced by Americans

0

Most of the people in America faces many health issues, due to heavy work pressure, lack of sleep, food imbalance, Pollution etc…

Here is the list of health issues and concerns faced by Americans….

 • Physical Activity and Nutrition
 • Overweight and Obesity
 • Tobacco
 • Substance Abuse
 • HIV/AIDS
 • Mental Health
 • Injury and Violence
 • Environmental Quality
 • Immunization
 • Access to Health Care
 • Mental Wellness
 • Sexuality
 • Elder Abuse
 • Alcohol-related harms.
 • Food safety.
 • Healthcare-associated infections.
 • Heart disease and stroke.
 • HIV.
 • Motor vehicle injury.
 • Prescription drug overdose.

Blood Cancer Causes and Precautionary Measures

0

Blood Cancer, a type of cancer found in your blood and bone marrow, is caused by the rapid production of abnormal white blood cells. The high number of abnormal white blood cells are not able to fight infection, and they impair the ability of the bone marrow to produce red blood cells and platelets.

Some of below reasons increases the risk of Blood Cancer:

 • artificial ionizing radiation
 • viruses, such as the human T-lymphotropic virus (HTLV-1) and HIV
 • benzene and some petrochemicals
 • alkylating chemotherapy agents used in previous cancers
 • hair dyes
 • smoking
 • Genetic predisposition: Some people appear to have a higher risk of developing leukemia because of a fault in one or several genes.
 • Down syndrome: People with Down syndrome appear to have a higher risk, possibly due to certain chromosomal changes.

Precautionary Measures to avoid Blood Cancer:

 • Changes in diet and lifestyle.
 • Finding precancerous conditions early. Precancerous conditions are conditions that may become cancer.
 • Chemo prevention (medicines to treat a precancerous condition or to keep cancer from starting).
 • Risk-reducing surgery.

Blood Cancer Symptoms and its side effects

0

Swollen lymph nodes are the main sign of blood cancer. You may notice a lump in your neck, armpit, or groin. If you feel the below symptoms please consult your doctor.

 • extreme tiredness (fatigue)
 • repeated infections
 • unexplained weight loss
 • easy bruising and / or bleeding
 • drenching night sweats
 • itchy skin
 • lumps or swellings in your neck, head, groin or stomach
 • bone and / or joint pain

Blood Cancer Can be detected by following tests…

Complete blood count (CBC), this common blood test measures the amount of various types of blood cells in a sample of your blood. Blood cancers may be detected using this test if too many or too few of a type of blood cell or abnormal cells are found. A bone marrow biopsy may help confirm a diagnosis of a blood cancer.

when this above symptoms and signs appears in you, immediately consult your doctor and take medicine for blood cancer prescribed by your doctor.

you can also take medicine for Prevention of Blood cancer on doctor Advise.